REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Kuklafotografia

Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedającego i Kupującego

Data publikacji: 25.04.2018

Aktualizacja: 02.01.2022


Sklep internetowy działający pod adresem internetowym www.kuklafotografia.com prowadzony jest przez Annę Korzekwę-Kuklę wykonującą działalność gospodarczą pod firmą Anna Korzekwa-Kukla wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP: 6443258539, REGON: 520783940 ,  adres firmy 41-205 Sosnowiec, ul. Władysława Reymonta 28/8

Bank: ING Bank Śląski
Konto bankowe do wpłat:  29 1050 1360 1000 0092 9220 8742 

Dane do przelewu:

Anna Korzekwa-Kukla
41-205 Sosnowiec, ul. Władysława Reymonta 28/8

 
Kontakt ze Sprzedawcą
telefoniczny: numer telefonu 601295388
mailowy: adres poczty elektronicznej  kuklafotografia@gmail.com


§ 1
DEFINICJE


Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę  bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy  wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego  w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej,  udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Anna Korzekwa-Kukla wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP: 6443258539, REGON: 520783940, adres firmy 41-205 Sosnowiec, ul. Władysława Reymonta 28/8

Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu zwany dalej kupującym

Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym http://www.kuklafotografia.com

Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu dostępny pod adresem http://www.kuklafotografia/regulamin

Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

§ 2
POSTANOWIENIA WSTĘPNE


Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną. Za pośrednictwem sklepu, kupujący może dokonać zakupu produktów uwidocznionych na stronach sklepu.
Do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do dokonania zakupu w Sklepie, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:
1) dostęp do Internetu,
2) standardowy system operacyjny,
3) standardowa przeglądarka internetowa,
4) posiadanie aktywnego adresu e-mail.
Kupujący nie może dokonać zakupu w sklepie anonimowo, ani pod pseudonimem.
Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto. Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.

§ 3
INFORMACJE OGÓLNE


Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta.
Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 4 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy, o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

§ 4
ZAKŁADANIE KONTA W SKLEPIE


Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: Imię i Nazwisko, adres mailowy, adres zamieszkania, adres do wysyłki jeżeli jest inny niż adres zamieszkania.
Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane na wstępie tego regulaminu.

§ 5
ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIENIA


Kupujący może złożyć zamówienie jako zarejestrowany klient albo jako gość.
Zarejestrowanym klientem jest Kupujący, który posiada konto w Sklepie. Kupujący może założyć konto z poziomu zakładki „Moje konto” lub w trakcie składania zamówienia.
W celu złożenia zamówienia, Kupujący zobowiązany jest podjąć następujące kroki:
1) wybrać produkt lub produkty będące przedmiotem zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”,
2) z widoku koszyka kliknąć w przycisk „Realizuj zamówienie”,
3) zalogować się do swojego konta w Sklepie, założyć konto lub wybrać opcję „Kupuj jako gość” – nie dotyczy Kupującego, który zalogował się do swojego konta przez rozpoczęciem składania zamówienia,
4) podać adres do wysyłki zamówienia oraz dane do faktury – jeśli Kupujący wcześniej dodał określone dane do konta, może wybrać te dane bez konieczności ponownego ich uzupełniania albo podać inne dane,
5) wybrać metodę dostawy i płatności za zamówienie,
6) zapoznać się z Regulaminem i go zaakceptować - Kupujący akceptuje Regulamin tylko, jeśli zapoznał się z jego treścią i rzeczywiście akceptuje jego postanowienia; akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do złożenia zamówienia,
7) kliknąć w przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
Z chwilą kliknięcia w przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”, między Kupującym a Sprzedawcą dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży produktów objętych zamówieniem.
Jeśli Kupujący wybrał metodę płatności za zamówienie w postaci płatności za pośrednictwem serwisu PayU, po kliknięciu w przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” Kupujący zostanie przeniesiony na stronę transakcyjną serwisu PayU celem dokonania płatności za zamówienie. Po dokonaniu płatności, Kupujący zostanie zwrotnie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem złożenia zamówienia.
Jeśli Kupujący wybrał metodę płatności za zamówienia inną niż płatność za pośrednictwem serwisu PayU, po kliknięciu w przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” zostanie przeniesiony od razu na stronę z potwierdzeniem złożenia zamówienia.


§6
CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA,  KOSZTY PRZESYŁKI I SPOSÓB PAKOWANIA

Czas realizacji zamówienia krajowego przez Sklep trwa 2-5 dni roboczych, zagranicznego 7-10 dni roboczych. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności, w przypadku przelewu bankowego – po wpłynięciu pełnej wpłaty na konto Sklepu. Zawiera przygotowanie produktu lub produktów do wysyłki, pakowanie i przekazanie do wysyłki.

W przypadku zamówienia listew plakatowych czas realizacji zamówienia wynosi do 10 dni roboczych.

Koszt krajowej przesyłki kurierskiej wynosi: 16 zł

Zamówienia o wartości powyżej 250 zł na terenie Polski wysyłamy na nasz koszt.

Koszty wysyłki zagranicznej na terenie Unii Europejskiej realizowanej Pocztą Polską: 70 zł

Podczas finalizacji zamówienia należy wybrać opcję wysyłki (domyślnie ustawiona jest krajowa przesyłka kurierska). Jeżeli masz wątpliwości co do wyboru odpowiedniej opcji, skontaktuj się z nami przed złożeniem zamówienia pisząc na adres: kuklafotografia@gmail.com

Bez kosztów dostawy możliwy jest odbiór własny na terenie Sosnowca po wcześniejszym kontakcie mailowym na kuklafotografia@gmail.com i ustaleniu dokładnym miejsca i czasu odbioru.

Przesyłki wysyłamy od poniedziałku do piątku.
Plakaty wysyłamy w tubach, zabezpieczone przed jakimkolwiek uszkodzeniem.

Kurier nie musi kontaktować się telefonicznie przed dostarczeniem przesyłki.
Nie ma możliwości wyboru godziny dostarczenia. Taka usługa jest dodatkowo płatna i może być zrealizowana tylko po wcześniejszym uzgodnieniu.
W przypadku kiedy kurier nie zastanie adresata w domu (lub innym miejscu dostarczenia) przesyłka będzie dostępna do odbioru w najbliższym punkcie odbioru wskazanym przez kuriera. Przesyłki nieodebrane w terminie 7 dni roboczych są zwracane do nadawcy na koszt kupującego.
W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia w czasie, o którym mowa powyżej, z przyczyn niezależnych od Sklepu, Klient zostanie niezwłocznie poinformowany w celu ustalenia dalszego toku postępowania.

Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta. Klient ponosi konsekwencje finansowe w przypadku podania błędnego lub niekompletnego adresu. Takie konsekwencje to pokrycie kosztów przesyłki zwrotnej i kosztów ponownej wysyłki.


§7
FORMY PŁATNOŚCI


Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówiony towar z dostawą na terytorium Polski:
Przelew tradycyjny lub przelew elektroniczny w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych przez Sklep. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności, w przypadku przelewu bankowego – po wpłynięciu pełnej wpłaty na konto Sklepu.
Wpłaty należy dokonać na następujące dane:
Bank: ING Bank Śląski
Konto bankowe do wpłat:  29 1050 1360 1000 0092 9220 8742

Dane do przelewu: 

Anna Korzekwa-Kukla

ul. Reymonta 28/8

41-205 Sosnowiec

Tytuł przelewu: W tytule przelewu należy umieścić numer zamówienia

W przypadku odbioru osobistego również obowiązuje płatność poprzez przelew tradycyjny lub przelew elektroniczny w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych przez Sklep.


§8
ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ZWROT TOWARÓW


Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone do sprzedaży. Sklep zobowiązuje się dostarczyć Klientowi, z którym zawarł umowę sprzedaży, rzeczy bez wad.
Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny przysługuje także przedsiębiorcom na prawach konsumenta. Postanowienia Regulaminu dotyczące konsumentów w zakresie prawa do odstąpienia stosuje  się odpowiednio do przedsiębiorców na prawach konsumenta
Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY*
Ja, niżej podpisana/y _____________________________________ [imię i nazwisko konsumenta],niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących Towarów:
__________________________________________________________________________________
Dodatkowe informacje:
data odbioru Towaru _______________________________________________
adres konsumenta__________________________________________________
nr konta bankowego** ________________________________________________
Data                                                                                         Podpis konsumenta
   
*formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy
**opcjonalnie
Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, nie jest to obowiązkowe.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży może zostać złożone w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kuklafotografia@gmail.com

 Konsument ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem.

Zwrotów należy dokonywać na adres:

Anna Korzekwa-Kukla

ul.Reymonta 28/8

41-205 Sosnowiec

Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi otrzymane od Konsumenta płatności, w tym najtańszy dostępny w Sklepie koszt dostarczenia produktów (jeśli koszt pokrył Konsument) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Jeśli Klient odstąpił jedynie od części umowy, t. j. zwraca jedynie część objętych jedną umową rzeczy, koszt dostarczenia rzeczy do Klienta nie jest przez Sklep zwracany. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.

Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza zwykły zarząd. 

Powyższe nie dotyczy umowy, której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Realizacja któregokolwiek z powyższych uprawnień pozostaje bez wpływu na inne umowy, w szczególności w zakresie, w jakim: zostały zawarte razem z umową objętą oświadczeniem o odstąpieniu na skutek złożenia przez Klienta kilku Zamówień jednocześnie, lub Sprzedawca uzależnił zawarcie lub treść umowy objętej oświadczeniem o odstąpieniu od zawarcia innej umowy, z uwagi na bezpośredni związek pomiędzy Produktami.

§ 9
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY (RĘKOJMIA)


Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad.
Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, Kupujący może:
żądać wymiany produktu na wolny od wad,
żądać usunięcia wady,
złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
Jeśli Kupujący stwierdzi wadę produktu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
Kupujący, który wykonuje uprawniania z tytułu rękojmi, może na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy produkt na adres Sprzedawcy.
Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji. 

Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni (w przypadku Konsumentów oraz przedsiębiorców działających na prawach konsumenta) rozpatruje reklamacje. Odpowiedź przesłana zostanie na adres e-mail Klienta lub w inny sposób wskazany przez Klienta.

Postanowienia dotyczące uprawnień z tytułu rękojmi i prawa do reklamacji przysługuje konsumentom, stosuje się odpowiednio do przedsiębiorców na prawach konsumenta.

Szczegóły dotyczące rękojmi Sprzedawcy za wady regulują przepisy Kodeksu cywilnego (art. 556 – 576).


§ 10
DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES


Wszystkie formularze służące do wpisywania informacji prywatnych, są umieszczane w bezpiecznym obszarze serwisu. Łączenie się z nimi odbywa się z użyciem specjalnego szyfrowanego certyfikatu SSL, skutkiem czego wszystkie dane osobowe Klientów są szyfrowane i nawet w przypadku przechwycenia transmisji, niemożliwe do odczytania przez osoby nieupoważnione.
Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.
Sprzedawca przetwarza dane osobowe Kupującego wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zamówienia.
Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Kupującego również w innym celu niż realizacja zamówienia po uprzednim uzyskaniu stosownej zgody Kupującego.
Sprzedawca gwarantuje poufność wszelkich udostępnionych mu danych osobowych.
Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, a ich przetwarzanie odbywa się w zgodzie oraz na warunkach określonych szczegółowo w:
ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422),
ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182),
rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100, poz. 1024).
Kupującemu przysługują prawa określone w aktach prawnych, o których mowa w ust. 3 powyżej, w tym w szczególności do:
wglądu do swoich danych osobowych,
żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Kupującego (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Sprzedawcy.
Sprzedawca przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Kupującego, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Sklepu.
Sprzedawca niniejszym informuje Kupującego, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Kupującego. W takiej sytuacji, korzystanie ze Sklepu przez Kupującego może być utrudnione.
Sprzedawca niniejszym wskazuje, że pliki cookies mogą być przez Kupującego usunięte po ich zapisaniu przez Sprzedawcę, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Kupujący.


§ 11
POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ


Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą towarów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,
zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.
Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 12
POSTANOWIENIA KOŃCOWE


Regulamin jest integralną częścią zawieranej między Kupującym a Sprzedawcą umowy sprzedaży.
Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy.